Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – Dane Statystyczne [INFOGRAFIKA]

Terminacja ciąży i jej regulacje prawne to dyskusja w dużej mierze światopoglądowa – nie da się przedstawić statystyk wyjaśniających, w którym momencie ciąży i czy w ogóle podczas niej “płód” uzyskuje status “człowieka”, od którego momentu i z jakiego powodu przerwanie ciąży będzie moralnie poprawne, czy jest takim kiedykolwiek, i czy musi nim być, by było dozwolone. Ale jeśli, zgodnie z niedługo obowiązującym prawem, urodzę dziecko o “ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo z nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu”, co się dalej z nim stanie? Jaką opiekę gwarantuje mu państwo, tak silnie chroniące jego zagrożone zdrowie i życie?

Jeśli rodzice zdecydują się wychować chore dziecko, Polska umożliwia im wnioskowanie o kilka źródeł wsparcia finansowego. Są to:

🔹 świadczenie „za życiem” – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, powstałą w okresie prenatalnym lub przy porodzie. Warunkiem jest pozostawanie matki pod opieką medyczną min. od 10. tygodnia ciąży – musi to potwierdzić zaświadczenie.

🔹 świadczenie pielęgnacyjne – wynosi 1 830 zł miesięcznie. Przysługujące osobie opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem, pod warunkiem że osoba ta w tym celu całkowicie zrezygnowała z pracy zarobkowej.

🔹 zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie, dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na uzyskiwane dochody,

🔹 specjalny zasiłek opiekuńczy – wynosi 846,42 zł, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Przysługuje rodzicom, którzy rezygnują z pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem z koniecznością stałej / długotrwałej opieki.

🔹 zasiłek rodzinny – 90 zł na dziecko poniżej 5 roku życia, 124 zł na dziecko do 18 roku życia, i 135 zł na dorosłe dziecko, jeśli się uczy, do 24. urodzin (czyli w takiej samej kwocie jak dostają inne rodziny, ale z nieco wyższym kryterium dochodowym: miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł netto).

🔹 dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – w wysokości 90 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 110 zł na dziecko do ukończenia 24. roku życia.

Koszty leczenia dzieci z nieuleczalnymi chorobami i ciężkimi niepełnosprawnościami przekraczają jednak kwoty, którymi dysponują rodzice, którzy – by je uzyskać, i by zająć się dzieckiem – muszą często zrezygnować z własnej działalności zarobkowej 💸 Ponad 70% rodzin z osobami niepełnosprawnymi ma problemy z zakupem lekarstw i innymi wydatkami na opiekę zdrowotną. Ponad 60% ma trudności z ponoszeniem kosztów rehabilitacji. Wsparciem finansowym takich rodzin zajmuje się w dużej mierze sektor pozarządowy – aż 80% Polaków kojarzy trzeci sektor w głównej mierze z organizacjami charytatywnymi na rzecz dzieci. Jednak i to nie wystarcza. Zagrożenie ubóstwem w gospodarstwach domowych z jednym dzieckiem z niepełnosprawnością wyniosła w 2017 r. ok. 16%, a tam, gdzie głowa rodziny boryka się z niepełnosprawnością – niemal 18%. Dzieci, które następnie dorosną, i żyć będą ze znacznymi ograniczeniami aktywności, są też w Polsce trzykrotnie bardziej zagrożone deprywacją materialną i społeczną od osób bez takich ograniczeń – oczywiście zupełnie inną grupę stanowią tu osoby, które pozostaną całkowicie niesamodzielne do końca swojego życia.

Ogromnym problemem dla rodziców dziećmi z niepełnosprawnościami jest przesłanka warunkująca uzyskanie części wsparcia finansowego od państwa – całkowity zakaz podejmowania zatrudnienia. Warto wskazać tu też na brak narzędzi pomagających rodzicom godzić opiekę z pracą zawodową. Według Eurofound, Polska należy do grupy krajów o najmniej przyjaznych systemach wsparcia dla godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Jest to głównie problem dotykający kobiety, ponieważ w większości badanych rodzin (powyżej 80%), najwięcej czasu z niepełnosprawnym dzieckiem spędza matka dziecka, w 21,3% w opiekę włącza się ojciec.

🏫 Należy pamiętać, że nie wszystkie osoby, które – zgodnie z prawem – urodzą chore dziecko, zdecydują się je wychować. Jak pisaliśmy już 1 lipca, według wytycznych ONZ, forma opieki zapewniana przez instytucje opiekuńcze takie jak domy dziecka powinna być ograniczona do wyjątkowych sytuacji, leżących w najlepszym interesie dziecka. Ponieważ zlikwidowanie opieki instytucjonalnej wiąże się z trudnościami, w Polsce wprowadzono okres przejściowy – od 2015 r. do placówek opieki nie mogły trafiać dzieci młodsze niż 7 lat (ale jeszcze w 2019 r. w domach dziecka przebywało ponad 1,3 tys. dzieci w tym wieku). Od 2020 r. obowiązuje nowy, jeszcze trudniejszy do osiągnięcia limit – 10 rok życia. Choć od kilku lat GUS wskazywał systematyczny spadek liczby dzieci zarejestrowanych w systemie opieki zastępczej, dane z 2019 r. wykazują wzrost o 0,4% w stosunku do poprzedniego roku. Można spodziewać się, że ten dramatyczny trend utrzyma się, ponieważ matki zmuszone do urodzenia dziecka wbrew swojej woli (bo zmiana regulacji prawnej, zwłaszcza w krótkim okresie, nie wpłynie na stanowisko kobiet w tej sprawie) mogą zdecydować się na oddanie go do adopcji.

Terminacja ciąży powodowana przepisem, który wczoraj został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą, w 2019 roku stanowiła niemal 98% wszystkich zabiegów. Oznacza to, że w praktyce od momentu opublikowania orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw, dostęp Polek do legalnej aborcji przestanie istnieć.

POLSKA SPADŁA W RANKINGU ODPORNOŚCI PAŃSTW NA COVID [INFOGRAFIKA]

Czy w Polsce jest jakoś gorzej?Wirus nie odpuszcza i nie da się tego nie odczuwać. Jednak nie wszystkim doskwiera w równym stopniu, bo rozwój...

OBAWY POLAKÓW W CZASIE PANDEMII [INFOGRAFIKA]

😷 Jesteśmy właśnie w trakcie III fali pandemii. Zdecydowanie wpływa to negatywnie na nasz komfort psychiczny. ❗ Sprawdź na naszej infografice jakie są nastroje...

CO POLACY MYŚLĄ O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII [INFOGRAFIKA]

🌿 Neutralność klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. By osiągnąć wizję neutralności do roku 2050, Unia Europejska uznaje...

OBAWY POLAKÓW W CZASIE PANDEMII [INFOGRAFIKA]

😷 Jesteśmy właśnie w trakcie III fali pandemii. Zdecydowanie wpływa to negatywnie na nasz komfort psychiczny. ❗ Sprawdź na naszej infografice jakie są nastroje...