ZAKŁADANIE ORGANIZACJI

Jak samorząd lokalny może współpracować z NGOsami

Materiały wypracowane jako rezultat warsztatu eksperckiego zrealizowanego z udziałem przedstawicieli/ek urzędów miast z całej Polski.

I. Sposoby współpracy samorządu lokalnego z NGOsami

WSPÓŁPRACA ZADANIOWA

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, ale także prowadzenie baz podmiotów wykonujących takie zadania lub/ oraz szkoleń i innych inicjatyw podnoszących ich kompetencje w tym zakresie.

Szanse

realizacja zadań własnych samorządu przez profesjonalne organizacje,
możliwość funkcjonowania w bazie organizacji, które otrzymują od samorządu bieżące informacje o zadaniach,
deinstytucjonalizacja wykonania danego zadania.

Wyzwania

czasem wymaga wkładu własnego organizacji,
rozliczenia nie są najprostsze,
realizacja zadania jest czasochłonna.

WSPÓŁPRACA DORADCZA

Współpraca polegająca na działaniu komisji/ zespołów złożonych m.in. z reprezentantów trzeciego sektora, o dowolnej tematyce. Ciała te mają charakter konsultacyjny/ opiniodawczy.

Szanse

pozwala samorządowi poznać perspektywę obywateli,
zwiększa potencjał na nawiązanie stałej relacji z reprezentantami NGO,
pozwala obu stronom poznać środowisko lokalne, jego priorytety i potrzeby,
angażuje tkankę społeczną,
często jest to współpraca obligatoryjna.

Wyzwania

jest to długotrwały proces,
często brakuje “świeżych” organizacji, organy są zapełnione przez reprezentantów organizacji z bogatym doświadczeniem i historią,
zakłada partykularność interesów,
osoby uczestniczące w pracach mogą mieć sprzeczne interesy.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Oferowanie organizacjom pozarządowym grantów/ mini grantów na ich autorskie działania, będące realizacją celów statutowych podmiotów; przeprowadzana w drodze konkursu.

Szanse

pozwala na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć,
jest stosunkowo sprawna w prowadzeniu,
pozwala na wykonywanie zadań publicznych w bardziej jakościowy sposób,
dywersyfikuje źródła finansowania organizacji,
zwiększa zaangażowanie społeczne w dany obszar działań.

Wyzwania

środki samorządowe są ograniczone,
wymaga odpowiedniej sprawozdawczości,
nie warto uzależniać się wyłącznie od jednego źródła finansowego.

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez zapewnienie im dostępu do darmowej pomocy prawnej, księgowej, szkoleniowej, medialnej etc.

Szanse

bliższe poznanie się przedstawicieli obu stron,
współpraca na poziomie eksperckim,
umożliwienie rozwoju kompetencji współpracujących stron.

Wyzwania

zakłada wysokie koszty ponoszone w głównej mierze przez samorząd,
wymaga pełnego zaangażowania stron.

WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA

Tworzenie długoterminowych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultowanych z reprezentantami lokalnego trzeciego sektora.

Szanse

stanowi formę realizacji obowiązków ustawowych urzędów,
pozwala na kreowanie planów długofalowych,
zobowiązuje obie strony umowy na dłuższy czas i pozwala osiągnąć bardziej czasochłonne,
umożliwia trwałe efekty.

Wyzwania

jest wrażliwa na nieprzewidziane ryzyka, zmianę władzy lub przepisów,
wymaga ciągłego zaangażowania.

WSPÓŁPRACA KONSULTACYJNA

Konsultowanie z trzecim sektorem projektów aktów prawnych, zbieranie i uwzględnianie ich opinii w sprawie.

Szanse

uwzględnia partycypację w tworzeniu polityk lokalnych,
pozwala na pluralizm stanowisk i poznanie perspektywy mieszkańców oraz sektora obywatelskiego,
uwzględnienie głosu ekspertów sektorowych.

Wyzwania

zajmuje bardzo dużo czasu,
często trudno jest zrealizować wszystkie postulaty,
opinie doradców mogą pozostawać w sprzeczności;
jest to niezbyt popularna forma współpracy i często nie obejmuje wszystkich istotnych aktów prawnych.

WSPÓŁPRACA PROMOCYJNA

Wspólne planowanie i/ lub organizacja działań mających na celu promocję miejscowości, jej poszczególnych atrakcji turystycznych, sportowych bądź kulturowych.

Szanse

obopólna promocja stron,
innowacyjność rozwiązań,
dotarcie do szerokiego grona odbiorców,
korzystanie ze zróżnicowanych kanałów.

Wyzwania

często brakuje na nią środków.

WSPÓŁPRACA EVENTOWA

Wspólna organizacja wydarzeń, konferencji, projektów, kampanii edukacyjnych i innych działań o dowolnej skali i tematyce.

Szanse

pozwala na podejmowanie szybkich działań organizacji,
realizuje jej cele statutowe,
promuje miasto i organizację.

Wyzwania

często brak na nią środków,
nie zawsze wpisuje się w priorytety i budżet miasta,
nie zawsze uwzględnia perspektywę miasta w zakresie przebiegu i celu działania.

II. Zasady dobrej współpracy NGO z JST

Dobre praktyki

Zasady dobrej współpracy NGO z JST

Rozpoczęcie współpracy z samorządem wymaga od NGO dobrego przygotowania do spotkania, świadomości polityk i priorytetów urzędu, wyrozumiałości i otwartości na kompromis.
Przy prowadzeniu komunikacji z samorządem terytorialnym warto dbać o częstotliwość kontaktu, bieżącym przekazywaniu wszelkich wątpliwości oraz otwartości na inicjatywy oferowane przez urząd.
Należy wykazać się zaangażowaniem w budowanie relacji z samorządem przez wykonywanie bieżącego researchu o działaniach urzędu, znajomość jego potrzeb i priorytetów, otwartość na różnego rodzaju współpracę, w tym uczestnictwo w dodatkowych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach lokalnych.
Osoby reprezentujące organizację pozarządową powinny być kompetentne i profesjonalne, szczere, dostępne czasowo, stanowcze, a jednocześnie kulturalne.
Pomysły na działania oferowane przez organizację powinny uwzględniać priorytety miasta, a także być odpowiednio przygotowane pod względem oczekiwanych rezultatów, ich mierników oraz wizji trwałości projektu.
We wszystkich realizowanych we współpracy z samorządem inicjatywach należy zachować pełną rzetelność, to znaczy: transparentność, bieżące informowanie o postępach, poprawne rozliczenia finansowe, prowadzenie działań zgodnie z planowanymi założeniami, informowanie o partnerstwie w komunikacji zewnętrznej projektów oraz terminowość w przyjętych zobowiązaniach.

NA TEJ STRONIE

I. Sposoby współpracy samorządu lokalnego z NGOsami
Współpraca zadaniowa
Współpraca doradcza
Współpraca finansowa
Współpraca merytoryczna
Współpraca strategiczna
Współpraca konsultacyjna
Współpraca promocyjna
Współpraca eventowa
II. Zasady dobrej współpracy NGO z JST

Zapisz się do newslettera!

Będziesz na bieżąco z ważnymi sprawami 💙 

Fundacja ważne sprawy

KRS 0000826435
NIP 6852339672
REGON 385541134
checkmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram