HISTORIE ZMIENIACZY/EK

/

JADWIGA MIZERSKA

Od zawsze praca na rzecz społeczeństwa była dla mnie ważna i dawała ogromne poczucie
satysfakcji.

Moja historia aktywistyczna rozpoczęła się już w szkole podstawowej. Realizowałam projekty charytatywne oraz angażowałam samorząd uczniowski swojej podstawówki i gimnazjum, którym przewodniczyłam. Nauczyłam się dzięki temu współdziałania z innymi i zyskałam cenne doświadczenie. Brałam udział we wszystkich pracach Szkolnego Koła Wolontariatu i obrałam sobie za cel uświadamianie innych, że bycie wolontariuszem to nauka empatii, wrażliwości i kształtowania charakteru. Realizowałam między innymi projekty międzypokoleniowe “Działajmy Razem” w lokalnych Centrach Aktywności Seniora oraz inne projekty proobywatelskie np. “Poznaj, decyduj, działaj”.
Miałam to szczęście, że w gimnazjum spotkałam nauczycieli - społeczników, którzy
promowali ideę aktywizmu i działania na rzecz innych co skutkowało integracją całej
społeczności szkolnej, a nawet oddziaływało na społeczność lokalną. Dzięki temu
wzmocniłam zainteresowanie sprawami mojej dzielnicy i miasta.
To zaangażowanie przyczyniło się do poszerzenia mojej działalności społecznej w kierunku aktywizmu miejskiego. Posiadając już pewien bagaż doświadczeń zaczęłam działać w młodzieżowych strukturach miasta. W 2017 roku wybrano mnie na Marszałkinię Sejmiku Dzieci i Młodzieży woj. Małopolskiego, a od 2019 roku przez 3 lata działałam w Młodzieżowej Radzie Krakowa pełniąc kolejno funkcję: radnej, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej tego gremium. Młodzieżowa Rada wprowadziła mnie w tajniki III sektora publicznego oraz pozwoliła poznać inne narzędzia partycypacji obywatelskiej. Przyglądając się organom młodzieżowym ogólnopolskim czy biorąc w nich czynny udział, zauważyłam, że głos młodzieży nie jest wystarczająco słyszalny, a młodzież nie współdecyduje o sprawach dla nich ważnych. W związku z tym, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, chciałam swoimi działaniami udowadniać, że potrzebne są zmiany. Współzainicjowałam powstanie Młodzieżowego Sejmiku woj. Małopolskiego oraz podjęłam projekt szkoleniowy, który edukował młodzieżowe rady i decydentów z całej Polski o prawach i kompetencjach młodzieżowych gremiów.
Obecnie dzięki mojej pracy na rzecz partycypacji młodych głosami Młodzieżowej Rady Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa zostałam powołana na Opiekuna Młodzieżowej Rady Krakowa. Rok później z poparcia krakowskich organizacji pozarządowych zajmujących się młodzieżą zostałam wybrana na Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego Miasta Krakowa ds. Młodzieży, gdzie razem wspólnie wypracowujemy rekomendacje i opinie dot. polityk miejskich ważnych dla młodzieży.
Działam, bo wierzę w przyszłość społeczeństwa obywatelskiego opartego o wielopokoleniowy i wielosektorowy dialog na rzecz wspólnego dobra.

Sprawdź na start:

Fundacja ważne sprawy

KRS 0000826435
NIP 6852339672
REGON 385541134
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram