instrukcja

Utworzenie Społecznego Centrum Walki z Ubóstwem

I. Treść

Definicja działania

Projekt "Utworzenie Centrum Społecznego na rzecz Walki z Ubóstwem" ma na celu poprawę usług społecznych i zmniejszenie poziomu ubóstwa w małej/wiejskiej gminie poprzez integrację i aktywne zaangażowanie młodych ludzi ze społeczności romskiej na wszystkich etapach projektu. Działania obejmują mobilizację zasobów, dystrybucję zasobów, szkolenia i budowanie potencjału, wzmacnianie współpracy, pomoc w sytuacjach kryzysowych i kampanie informacyjne.

Założenia związane z ideą konkretnego działania

Młodzież ze społeczności romskiej jest chętna i zdolna do aktywnego uczestnictwa.
Lokalne władze i firmy są otwarte na współpracę.
Społeczność będzie wspierać inicjatywę i czerpać z niej korzyści.
Fundusze i zasoby będą odpowiednie i dostępne przez cały czas trwania projektu.

Kompetencje wymagane do wdrożenia

Zarządzanie i koordynacja projektów
Zbieranie funduszy i mobilizacja zasobów
Umiejętności szkoleniowe i edukacyjne
Komunikacja i współpraca z różnymi interesariuszami
Zarządzanie kryzysowe i pomoc w sytuacjach kryzysowych


Dobre praktyki

Zapewnienie przejrzystych i inkluzywnych procesów decyzyjnych.
Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności wśród młodych uczestników.
Budowanie silnego partnerstwa z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami.
Nieustannie monitorować i oceniać wpływ działań.
Dostosowywanie się i elastyczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczności.

Wskazówki od organizacji

Zaangażuj młodzież na wczesnym etapie i zapewnij jej możliwości przywódcze.
Ustal jasne kanały komunikacji między wszystkimi partnerami.
Wykorzystuj dane i informacje zwrotne do wprowadzania zmian w projekcie.
Świętuj sukcesy, aby utrzymać motywację i wsparcie społeczności.
Oferuj ciągłe szkolenia w celu budowania potencjału i odporności.

II. Logistyka

Harmonogram i przydział zadań

Miesiąc 1-3: Planowanie projektu i wstępne zbieranie funduszy
Miesiąc 4-6: Zaangażowanie społeczności i mobilizacja zasobów
Miesiąc 7-9: Szkolenia i programy budowania potencjału
Miesiąc 10-12: Wdrożenie usług socjalnych i dystrybucja zasobów
Miesiąc 13-18: Monitorowanie, ocena i zamknięcie projektu

Lista zadań dla każdej akcji

Mobilizacja zasobów:
Organizowanie kampanii darowizn
Zaangażowanie młodych wolontariuszy
Bezpieczne partnerstwa z firmami

Dystrybucja zasobów:
Rozwój przejrzystych mechanizmów dystrybucji
Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów
Rozdzielanie zasobów i monitorowanie ich wykorzystania

Szkolenia i budowanie potencjału:
Projektowanie programów szkoleniowych
Prowadzenie sesji szkoleniowych
Ocena wyników szkolenia

Usprawnienie współpracy:
Ułatwianie spotkań z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi
Zawieranie umów o współpracy
Monitorowanie efektywności współpracy

Pomoc w nagłych wypadkach:
Ustawienie protokołów wsparcia w sytuacjach awaryjnych
Zapewnienie wsparcia finansowego i doradczego
Ocena wpływu pomocy w nagłych wypadkach

Kampanie uświadamiające:
Projektowanie materiałów informacyjnych
Rozpoczęcie kampanii uświadamiających
Pomiar zasięgu i skuteczności kampanii

Grupowanie zadań w obszary odpowiedzialności

Project Management: Ogólna koordynacja, planowanie i monitorowanie
Zespół ds. pozyskiwania funduszy: Organizowanie kampanii, pozyskiwanie darowizn
Zespół szkoleniowy: Opracowywanie i prowadzenie sesji szkoleniowych
Zespół ds. współpracy: Współpraca z partnerami i interesariuszami
Zespół pomocy w nagłych wypadkach: Zarządzanie wsparciem w sytuacjach kryzysowych
Zespół ds. świadomości: Projektowanie i wdrażanie kampanii

Harmonogram zadań (Diagram Gantta)

(do utworzenia za pomocą narzędzia wykresu Gantta, pokazującego ramy czasowe dla każdego zadania w ciągu 18 miesięcy)

NARZĘDZIE

Diagram Gantta

Diagram Gantta to narzędzie używane do planowania i śledzenia postępu projektów. Wyobraź sobie, że masz wielką tablicę, na której są zaznaczone dni lub tygodnie. Na tej tablicy umieszczasz różne paski, które reprezentują różne zadania potrzebne do wykonania projektu. Każdy pasek pokazuje, kiedy dane zadanie się zaczyna, jak długo trwa i kiedy się kończy. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, co trzeba zrobić, kiedy to się dzieje i jak poszczególne zadania są ze sobą powiązane. Diagram Gantta pomaga zespołom w organizacji pracy, umożliwia łatwe śledzenie postępów i pomaga w utrzymaniu projektu na odpowiednim kursie do zakończenia. Wzór Diagramu Ganta znajdziesz na przykład w Google Sheets.

Przydział odpowiedzialności za zadania (tabela przydziału zadań)

TODO

Budżet

TODO

III. Wdrażanie i monitorowanie

Wytyczne dla obszarów zadań

Project Management: Zapewnienie zgodności wszystkich działań z celami i harmonogramami projektu. Regularne sprawdzanie postępów i dostosowywanie planów w razie potrzeby.
Zbieranie funduszy: Zachowanie przejrzystości w obsłudze darowizn i raportowaniu wyników darczyńcom i interesariuszom.
Szkolenie: Dostosowanie programów do konkretnych potrzeb młodzieży romskiej i zapewnienie ciągłego wsparcia.
Współpraca: Ustalenie jasnych ról i obowiązków pomiędzy partnerami. Ułatwienie regularnej komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji.
Pomoc w nagłych wypadkach: Zapewnienie mechanizmów szybkiego reagowania. Prowadzenie rejestrów całej udzielonej pomocy.
Świadomość: Używaj wielu kanałów, aby dotrzeć do grupy docelowej. Ciągłe aktualizowanie materiałów kampanii w oparciu o informacje zwrotne.

Mechanizm samokontroli

Raporty miesięczne: Śledzenie postępów, identyfikacja wyzwań i proponowanie rozwiązań.
Przeglądy kwartalne: Ocena skuteczności działań i wprowadzanie niezbędnych zmian.
Ankiety zwrotne: Zbieranie opinii od uczestników i beneficjentów w celu wprowadzania ulepszeń.
Ocena wpływu: Pomiar ogólnego wpływu projektu na zmniejszenie ubóstwa i integrację społeczną.

IV. Case study

CASE STUDY

Opisany przykładowy proces

Utworzenie centrum społecznego w małej/wiejskiej gminie może z powodzeniem zmobilizować zasoby, wyszkolić młodych wolontariuszy i zapewnić pomoc setkom rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzięki stałej współpracy z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami, centrum może stać się centrum usług społecznych, zapewniając pomoc w nagłych wypadkach i podnosząc świadomość na temat krytycznych kwestii. Młodzież ze społeczności romskiej mogłaby zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie przywódcze, przyczyniając się do ich integracji zawodowej i społecznej.

V. Przydatne materiały i narzędzia

Lista materiałów: Artykuły i publikacje
Effective Fundraising Strategies
Ten kompleksowy przewodnik autorstwa Ilony M. Bray obejmuje różne narzędzia i strategie pozyskiwania funduszy, które pomogą organizacjom non-profit odnieść sukces w ich wysiłkach.
Youth Empowerment through Social Projects
Niniejszy dokument zawiera spostrzeżenia i strategie wzmacniania pozycji młodzieży poprzez zaangażowanie w projekty społeczne.
Best Practices in Poverty Alleviation
Ten zestaw narzędzi INTRAC oferuje praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania funduszy i zarządzania w celu wspierania skutecznych inicjatyw łagodzenia ubóstwa.
Lista materiałów: Przewodniki i podręczniki
Training Manual for Volunteers
Niniejszy podręcznik zawiera niezbędne materiały szkoleniowe i wytyczne, aby skutecznie przygotować wolontariuszy do pełnienia ich ról.
Collaboration Guide for NGOs and Local Authorities
Niniejszy przewodnik przedstawia najlepsze praktyki dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych w zakresie skutecznej współpracy, usprawniającej świadczenie usług socjalnych.
Lista narzędzi:
Oprogramowanie do zarządzania projektami:
Trello: Do zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej
Asana: Do śledzenia projektów i zarządzania osią czasu
Programy szkoleniowe:
Coursera: Kursy zarządzania projektami i pracy socjalnej
Khan Academy: Bezpłatne zasoby edukacyjne do rozwijania umiejętności
Platformy pozyskiwania funduszy:
GoFundMe: W przypadku internetowych kampanii pozyskiwania funduszy
GlobalGiving: Nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi darczyńcami

NA TEJ STRONIE

I. Treść
Definicja działania
Założenia
Wymagane kompetencje
Dobre praktyki
Wskazówki od organizacji
II. Logistyka
Harmonogram i przydział zadań
Lista Zadań
Grupowanie zadań
Harmonogram zadań (DiagramGantta)
Przydział odpowiedzialności za zadania
Budżet
III. Wdrażanie i monitorowanie
Wytyczne dla obszarów zadań
Mechanizm samokontroli
IV. Case study
V. Przydatne materiały i narzędzia

Zapisz się do newslettera!

Będziesz na bieżąco z ważnymi sprawami 💙 

Fundacja ważne sprawy

KRS 0000826435
NIP 6852339672
REGON 385541134
cogusershourglasscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram